فراخوان دعوت به همکاری در زمینه های فرهنگی :


بدینوسیله ازدانشجویان علاقه مند درزمینه های فرهنگی،هنری... دعوت به عمل می آید تا در صورت تمایل جهت ثبت نام به واحد فرهنگی (روزهای یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه) و یا به دفتر آقای نیکخواه مراجعه نمائید.