اطلاعیه سفر زیارتی مشهد :


از دانشجویان علاقه مند تقاضا می شود جهت ثبت نام به آقای نیکخواه مراجعه نمایند.

مبلغ دریافتی از دانشجویان 1.000.000 میلیون ریال می باشد.

 

تاریخ رفت دانشجویان دختر: 96/10/30

تاریخ برگشت دانشجویان دختر: 96/11/03

 

تاریخ رفت دانشجویان پسر: 96/11/03

تاریخ برگشت دانشجویان پسر: 96/11/06