فراخوان شرکت در جلسات شعر خوانی :


سه شنبه ها را با هم شعر بخوانیم

علاقه مندان به شرکت در جلسات شعر خوانی، داستان خوانی، مشاعره و نقد ادبی در روزهای یک شنبه و سه شنبه جهت ثبت نام به واحد فرهنگی یا به خانم سمانه پوردشت دانشجوی رشته روانشناسی مراجعه نمایند.