تخفیف شهریه دانشجویان قاری و حافظ قرآن کریم :


دانشجویانی که در رشته های قرائت یا حفظ قرآن کریم دارای مقام کشوری یا استانی می باشند جهت دریافت تخفیف شهریه به خانم احمدی مراجعه نمایند.