مشارکت در اندیشگاه سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین :


اندیشگاه سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان قزوین جهت جمع آوری ایده های مرتبط با ارتقای سلامت و کاربردی کردن آن ها در استان و کشور از اساتید و دانشجویان صاحب اندیشه دعوت به عمل می آورد با ورود به پرتال این دانشگاه به آدرس http://hpu.qums.ac.ir  در این طرح مشارکت نمایند.