اخبار و اطلاعیه های مالی :


اسامی دانشجویان ممتاز علمی بهره مند از تخفیف شهریه در سال تحصیلی 94-93 ( دانشجویان ورودی مهرماه )

اسامی دانشجویان ممتاز علمی بهره مند از تخفیف شهریه در سال تحصیلی 94-93 ( دانشجویان ورودی بهمن ماه )

اسامی دانشجویان ممتاز علمی بهره مند از تخفیف شهریه در سال تحصیلی 95-94 ( دانشجویان ورودی مهرماه )

اسامی دانشجویان ممتاز علمی بهره مند از تخفیف شهریه در سال تحصیلی 95-94 ( دانشجویان ورودی بهمن ماه )

اسامی دانشجویان ممتاز علمی بهره مند از تخفیف شهریه در سال تحصیلی 96-95 ( دانشجویان ورودی مهر ماه )

اسامی دانشجویان ممتاز علمی بهره مند از تخفیف شهریه در سال تحصیلی 96-95 ( دانشجویان ورودی بهمن ماه )

اسامی دانشجویان ممتاز علمی بهره مند از تخفیف شهریه در سال تحصیلی 97-96 ( دانشجویان ورودی مهر ماه )

اسامی دانشجویان ممتاز علمی بهره مند از تخفیف شهریه در سال تحصیلی 97-96 ( دانشجویان ورودی بهمن ماه )

اسامی دانشجویان ممتاز علمی بهره مند از تخفیف شهریه در سال تحصیلی 98-97 ( دانشجویان ورودی مهر ماه )