معاونت عمران :


  اهداف حوزه معاونت عمرانی :

- برنامه ریزی بمنظور ایجاد فضاهای لازم شامل : ساختمانهای آموزشی ، اداری، رفاهی و سایر ساختمانها
- نگهداری و بهره برداری بهینه از ساختمانهای موجود در دانشگاه
- دستیابی باستانداردهای ملی در زمینه فضاهای آموزشی، اداری و رفاهی و غیره

 

وظائف معاونت :

- بازدید از اراضی مورد نظر جهت مجتمع های دانشگاهی وتهیه گزارش بمنظور ارائه به معاونت عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه جهت اخذ تصمیم
- تهیه وارائه اطلاعات مورد نیاز طرحهای جامع از قبیل شرایط جغرافیایی، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی وفیزیکی موجود
-  اخذ نظر کمیسیون معاملات واحد وسازمان مرکزی درمورد میزان هزینه پروژه ها وطرحها بر اساس مقررات مربوطه
-تنظیم قرار دادها در چارچوب متن تائید شده سازمان مرکزی دانشگاه( معاونت عمرانی)
- نظارت بر اجرای پروژه ها وطرحها وبررسی مقادیر کار وصورت وضعیتهای ارائه شده از طرف پیمانکاران
- تهیه لیست مصالح مورد نیاز پروژه(ا نواع ومقدار) وارائه آن قبل از شروع کار اجرایی به قسمت تدارکات جهت تأمین بموقع مصالح
- نظر کارشناسی در ارتباط با املاکی که واحد قصد خرید یا اجاره آنرا برای توسعه فضای مورد نیاز خود دارد وارائه آن به مراجع ذیربط
- برنامه ریزی برای انجام تعمیرات ونگهداری اتفاقی ودوره ای کلیه ساختمانها وتأسیسات-

- تهیه وارائه گزارش پیشرفت کارهای عمرانی واحد به سازمان مرکزی( معاونت عمرانی)

مطالب مرتبط :