گروه حسابداری :


1. اصول تنظیم و کنترل بودجه

 

2. مدیریت تولید و عملیات

 

3. حسابرسی (1)

 

4. حسابرسی (2)

 

5. حسابرسی (2)

 

6. برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

 

7. پژوهش عملیاتی (1)

 

8. پژوهش عملیاتی (2)

 

9. پول، ارز و بانکداری

 

10. اقتصاد کلان

 

11. مدیریت مالی (1)

 

12. مدیریت مالی (2)

 

13. مالیه عمومی

 

14. حسابداری دولتی (1)

 

15. حسابداری دولتی (2)

 

16. سیستم های اطلاعاتی حسابداری

 

17. اقتصاد خرد

 

18. سرمایه گذاری در بورس

 

19. حسابداری بهای تمام شده "صنعتی" (1)

 

20. حسابداری بهای تمام شده "صنعتی" (2)

 

21. حسابداری بهای تمام شده "صنعتی" (3)

 

22. اصول حسابداری (1)

 

23. اصول حسابداری (2)

 

24. اصول حسابداری (3)

 

25. حسابداری پیشرفته (1)

 

26. حسابداری پیشرفته (2)

 

27. حسابداری میانه "مالی" (1)

 

28. حسابداری میانه "مالی" (2)

 

29. مبانی سازمان و مدیریت

 

30. مباحث جاری در حسابداری

 

31. حسابداری مالیاتی

 

32. امور مالی بین الملل

 

33. کارآفرینی و پروژه

 

34. حسابداری شرکتها (1)

 

35. حسابداری شرکتها (2)

 

36. اصول سرپرستی