معاونت اداری :


معاونت  اداری و مالی مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی دانشگاه ، قراردادهای امورساختمانی و تاسیساتی ، خدماتی ، رسیدگی به  هدف های اجرایی دانشگاه ، پیش بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی  مورد نیاز دانشگاه است . همچنین این معاونت در زمینه برقراری  نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت  می کند تا راه برای تحقق اهداف آموزش عالی هموار گردد.

مطالب مرتبط :