اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار :


محورهاي اصلی همايش:

شهرسازی و توسعه پایدار
معماري و توسعه پايدار
عمران شهری و توسعه پايدار