گروه ریاضی :


1.طرح درس آمار در مدیریت (2) مربوط به رشته های مدیریت بازرگانی و صنعتی
2.طرح درس ریاضیات پایه مربوط به رشته کاردانی ناپیوسته حسابداری و درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1) رشته مدیریت بازرگانی
3.طرح درس ریاضی عمومی (1) مربوط به رشته کاردانی پیوسته حسابداری و کاردانی پیوسته امور اداری
4.طرح درس ریاضی عمومی (2) مربوط به رشته کاردانی پیوسته حسابداری و کاردانی پیوسته امور اداری
5.طرح درس ریاضی کاربردی مربوط به رشته کاردانی حسابداری
6.طرح درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2) مربوط به رشته کارشناسی حسابداری
7.طرح درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2) مربوط به رشته مربوط به رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی
8.طرح درس ریاضی پیش دانشگاهی
9.طرح درس ریاضی عمومی مربوط به رشته کاردانی پیوسته و ناپیوسته معماری
10.ریاضی عمومی (2) مربوط به رشته کارشناسی معماری
11.طرح درس آمار در مدیریت (2) مربوط به رشته کارشناسی حسابداری
12.طرح درس آمار کاربردی مربوط به رشته کاردانی ناپیوسته حسابداری، آمار در مدیریت (1) کارشناسی مدیریت صنعتی و بازرگانی،
روش های آماری کاردانی پیوسته حسابداری

13.تمرین های درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 (مقطع کارشناسی)

14.تمرین های درس آمار و احتمالات مقدماتی (آمار و احتمالات 1)

15.تمرین های درس آمار و احتمالات مهندسی (آمار و احتمالات2)

16.تمرین های درس معادلات دیفرانسیل

17.تمرین های درس ریاضیات کاربردی (مقطع کاردانی)

18.تمرین های درس ریاضیات کاربردی (مقطع کارشناسی)

19.تمرین های درس ریاضیات عمومی 1 (مقطع کاردانی)

20.تمرین های درس ریاضیات عمومی 2 (مقطع کارشناسی)

21.تمرین های درس ریاضیات پیش (مقطع کاردانی)

22.تمرین های درس ریاضیات پیش (مقطع کارشناسی)