معاونت دانشجویی :


حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه شامل بخش های مدیریت امور دانشجویی، مدیریت امور تربیت بدنی، مدیریت مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی، مرکز بهداشت و درمان و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه می باشد.مدیریت امور دانشجویی شامل اداره رفاه دانشجویان، امور خوابگاه ها، امور تغذیه و مرکز بهداشت و درمان می باشد. از جمله وظایف این بخش تدوین و نظارت بر برنامه های لازم جهت امور رفاهی دانشجویان، پیگیری و حل مشکلات فردی و اجتماعی دانشجویان، تنظیم خط مشی اجرایی و نظارت بر حسن جریان امور و واحدهای تابعه می باشد.

 

 

*مدیریت امور دانشجویی

*مدیریت امور تربیت بدنی

*شورای بررسی موارد خاص

*اداره رفاه دانشجویان

*مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی    

مطالب مرتبط :