دفترچه تلفن دانشگاه :


101 کارشناس آموزش 104 مدیرکل آموزش
113 کارشناس آموزش 106 معاونت آموزشی
114 کارشناس آموزش 122 معاونت پژوهشی
115 کارشناس آموزش 108 معاونت فرهنگی
116 کارشناس آموزش 124 معاونت مالی
119 کارشناس مالی 105 حراست
126 کارشناس فارغ التحصیلان 111 کتابخانه
119 کارشناس صندوق رفاه 102 کارگزینی
117 بایگانی 103 اطلاعات
118 انفورماتیک