تقویم آموزشی :


رویداد

از تاریخ

لغایت

انتخاب واحد نیمسال اول

1396/06/11

1396/06/17

نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

1396/06/18

1396/10/08

حذف و اضافه نیمسال اول

1396/07/01

1396/07/07

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت اول

1396/06/11

1396/06/21

آزمون معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت اول

1396/06/25

1396/06/31

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت دوم

1396/07/01

1396/09/30

آزمون معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت دوم

1396/10/09

1396/10/30

مهلت تقاضای حذف ترم نیمسال اول

1396/07/08

1396/09/30

مهلت تقاضای مرخصی نیمسال اول

1396/06/18

1396/09/30

مهلت تقاضای مهمان نیمسال اول

1396/06/18

1396/07/07

امتحانات نیمسال اول

1396/10/09

1396/10/29

انتخاب واحد نیمسال دوم

1396/10/30

1396/11/06

نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

1396/11/07

1397/03/11

حذف و اضافه نیمسال دوم

1396/11/21

1396/11/27

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله اول

1396/11/01

1396/11/10

آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله اول

1396/11/14

1396/11/20

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله دوم

1396/11/21

1397/03/04

آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله دوم

1397/03/23

1397/03/21

مهلت تقاضای حذف ترم نیمسال دوم

1396/11/28

1397/02/27

مهلت تقاضای مرخصی نیمسال دوم

1396/11/07

1397/02/27

مهلت تقاضای مهمان نیمسال دوم

1396/10/30

1396/12/04

امتحانات نیم سال دوم

1397/03/12

1397/03/31

انتخاب واحد تابستان

1397/03/12

1397/04/08

نیمسال تابستانی سال تحصیلی 97-1396

1397/04/09

1397/05/19

امتحانات نیمسال تابستانی

1397/05/20

1397/05/26