تقویم آموزشی :


رویداد

از تاریخ

لغایت

انتخاب واحد نیمسال اول

1397/06/10

1397/06/16

نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

1397/06/24

1397/10/14

حذف و اضافه نیمسال اول

1397/07/07

1397/07/13

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت اول

1397/06/10

1397/07/13

آزمون معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت اول

1397/07/21

1397/07/27

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت دوم

1397/07/27

1397/10/06

آزمون معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت دوم

1397/10/15

1397/11/05

مهلت تقاضای حذف ترم نیمسال اول

1397/06/24

1397/10/06

مهلت تقاضای مرخصی نیمسال اول

1397/06/24

1397/07/13

مهلت تقاضای مهمان نیمسال اول

1397/06/10

1397/07/13

امتحانات نیمسال اول

1397/10/15

1397/11/05

انتخاب واحد نیمسال دوم

1397/11/06

1397/11/12

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

1397/11/13

1398/03/17

حذف و اضافه نیمسال دوم

1397/11/27

1397/12/03

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله اول

1397/11/13

1397/12/03

آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله اول

1397/12/11

1397/12/17

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله دوم

1397/01/07

1398/03/09

آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله دوم

1398/03/18

1398/04/07

مهلت تقاضای حذف ترم نیمسال دوم

1397/11/06

1398/03/09

مهلت تقاضای مرخصی نیمسال دوم

1397/11/13

1398/12/03

مهلت تقاضای مهمان نیمسال دوم

1397/11/06

1397/12/03

امتحانات نیم سال دوم

1398/03/18

1398/04/07

انتخاب واحد تابستان

1398/04/15

1398/04/21

نیمسال تابستانی سال تحصیلی 98-1397

1398/04/22

1398/06/01

امتحانات نیمسال تابستانی

1398/06/02

1398/06/08