تقویم آموزشی :


رویداد

از تاریخ

لغایت

انتخاب واحد نیمسال اول

1398/06/16

1398/06/22

نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

1398/06/23

1398/10/13

حذف و اضافه نیمسال اول

1398/07/06

1398/07/12

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت اول

1398/06/16

1398/06/22

آزمون معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت اول

1398/07/06

1398/07/12

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت دوم

1398/07/13

1398/09/22

آزمون معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت دوم

1398/10/21

1398/11/11

مهلت تقاضای حذف ترم نیمسال اول

1398/06/13

1398/09/22

مهلت تقاضای مرخصی نیمسال اول

1398/06/16

1398/07/12

مهلت تقاضای مهمان نیمسال اول

1398/06/23

1398/07/12

امتحانات نیمسال اول

1398/10/21

1398/11/11

انتخاب واحد نیمسال دوم

1398/11/12

1398/11/18

نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

1398/11/19

1399/03/23

حذف و اضافه نیمسال دوم

1398/12/03

1398/12/09

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله اول

1398/10/21

1398/11/11

آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله اول

1398/12/03

1398/12/09

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله دوم

1398/12/10

1399/03/02

آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله دوم

1399/03/24

1399/04/13

مهلت تقاضای حذف ترم نیمسال دوم

1398/12/10

1399/03/02

مهلت تقاضای مرخصی نیمسال دوم

1398/11/12

1398/12/09

مهلت تقاضای مهمان نیمسال دوم

1398/11/19

1398/12/09

امتحانات نیم سال دوم

1399/03/24

1399/04/13

انتخاب واحد تابستان

1399/04/14

1399/04/20

نیمسال تابستانی سال تحصیلی 99-1398

1399/04/21

1399/05/31

امتحانات نیمسال تابستانی

1399/06/01

1399/06/07