تقویم آموزشی :


رویداد

از تاریخ

لغایت

انتخاب واحد نیمسال اول

1397/06/10

1397/06/16

نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

1397/06/24

1397/10/14

حذف و اضافه نیمسال اول

1397/07/07

1397/07/13

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت اول

1397/06/10

1397/07/13

آزمون معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت اول

1397/07/21

1397/07/27

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت دوم

1397/07/27

1397/10/06

آزمون معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت دوم

1397/10/15

1397/11/05

مهلت تقاضای حذف ترم نیمسال اول

1397/06/24

1397/10/06

مهلت تقاضای مرخصی نیمسال اول

1397/06/24

1397/07/13

مهلت تقاضای مهمان نیمسال اول

1397/06/10

1397/07/13

امتحانات نیمسال اول

1397/10/15

1397/11/05

انتخاب واحد نیمسال دوم

1397/11/13

1397/11/19

نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

1397/11/20

1398/03/24

حذف و اضافه نیمسال دوم

1397/12/04

1397/12/10

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله اول

1397/11/20

1397/12/10

آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله اول

1397/12/18

1397/12/24

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله دوم

1397/01/07

1398/03/16

آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله دوم

1398/03/25

1398/04/14

مهلت تقاضای حذف ترم نیمسال دوم

1397/11/13

1398/03/16

مهلت تقاضای مرخصی نیمسال دوم

1397/11/20

1398/12/10

مهلت تقاضای مهمان نیمسال دوم

1397/11/13

1397/12/10

امتحانات نیم سال دوم

1398/03/25

1398/04/14

انتخاب واحد تابستان

1398/04/22

1398/04/28

نیمسال تابستانی سال تحصیلی 97-1396

1398/04/29

1398/06/08

امتحانات نیمسال تابستانی

1398/06/09

1398/06/15