تقویم آموزشی :


رویداد

از تاریخ

لغایت

نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395

1395/06/20

1395/10/09

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

1395/11/09

1396/03/11

نیمسال تابستانی سال تحصیلی 96-1395

1396/04/17

1396/05/26

انتخاب واحد نیمسال اول

1395/06/13

1395/06/19

حذف و اضافه نیمسال اول

1395/07/03

1395/07/09

انتخاب واحد نیمسال دوم

1395/11/02

1395/11/08

حذف و اضافه نیمسال دوم

1395/11/16

1395/11/22

انتخاب واحد تابستان

1396/03/13

1396/04/01

امتحانات نیمسال اول

1395/10/11

1395/10/30

امتحانات نیم سال دوم

1396/03/13

1396/04/01

امتحانات نیمسال تابستانی

1396/05/28

1396/06/02

آزمون معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت اول

1395/07/24

1395/07/29

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت اول

1395/06/20

1395/07/15

آزمون معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت دوم

1395/10/11

1395/10/30

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت دوم

1395/08/01

1395/09/30

آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله اول

1395/11/30

1395/12/05

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله اول

1395/09/11

1395/11/21

آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله دوم

1396/03/13

1396/04/01

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله دوم

1395/12/07

1396/02/31

مهلت تقاضای حذف ترم نیمسال اول

1395/07/02

1395/09/25

مهلت تقاضای حذف ترم نیمسال دوم

1395/11/23

1396/02/28

مهلت تقاضای مرخصی نیمسال اول

1395/06/20

1395/07/02

مهلت تقاضای مرخصی نیمسال دوم

1395/11/09

1395/11/22

مهلت تقاضای مهمان نیمسال اول    

1395/06/20

1395/07/02

مهلت تقاضای مهمان نیمسال دوم

1395/11/09

1395/11/22