اطلاعیه دروس حذف شده نیمسال اول 98-97


به اطلاع دانشجویان می رساند

دروس ذیل به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف گردید

 

برنامه نویسی کامپیوتر روزهای دوشنبه

اجرای ساختمان ها با مصالح بنائی استاد طاولی روزهای سه شنبه

مصالح ساختمانی و آزمایشگاه استاد طاولی روزهای سه شنبه

دینامیک استاد بغدادی روزهای دوشنبه

آزمایشگاه مکانیک خاک روزهای سه شنبه

تربیت بدنی(1) استاد سید علی خانی روزهای پنجشنبه

تربیت بدنی(1) استاد فلاح روزهای چهارشنبه

تربیت بدنی(1) استاد سید علی خانی روزهای چهارشنبه

بازاریابی صنعتی و خدمات استاد علینژاد روزهای چهارشنبه