اطلاعیه نظام ظیفه (معافیت تحصیلی)


به اطلاع دانشجویان مشمول می رساند

جهت رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه خود و انجام اقدامات لازم به واحد آموزش مراجعه نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه مجاز به شرکت در جلسه امتحانات پایان ترم نخواهند بود.