اطلاعیه در خصوص تقاضای دروس در نیمسال دوم 97-96


به اطلاع دانشجویان می رساند

با توجه به اینکه برای دروس ذیل تقاضای ارائه درس در نیمسال دوم 97-96 وجود دارد، در صورتی که دانشجویان تقاضا برای ارائه این دروس دارند تا پایان روز سه شنبه مورخ 96/11/24 به واحد آموزش مراجعه کنند.

لازم به ذکر است به تقاضاهای بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

طراحی ساختمان های بتنی (کارشناسی پیوسته مهندسی معماری)

مقاومت مصالح و سازه فلزی (کارشناسی پیوسته مهندسی معماری)

متره و برآورد (کارشناسی پیوسته مهندسی معماری)

مبانی نظری معماری (کارشناسی پیوسته مهندسی معماری)

بیان معماری 2 (کارشناسی پیوسته مهندسی معماری)

مقدمات طراحی معماری 1 (کارشناسی پیوسته مهندسی معماری)

مبانی و روش های برنامه ریزی شهری (کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی)

کارگاه شهرسازی 2 (کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی)

مبانی و روش های طراحی شهری (کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی)

ریاضی پیش (عمومی)

دانش خانواده (عمومی)

تربیت بدنی 1 (عمومی)

تربیت بدنی 2 (عمومی)

اخلاق (عمومی)

ریاضی پایه (عمومی)

هیدرولوژی (کارشناسی پیوسته مهندسی عمران)

سازه های فلزی (کارشناسی ناپیوسته معماری)

درک و بیان 2 (کاردانی معماری)

روستا (کاردانی معماری)

حسابداری شرکت های 2 (کاردانی پیوسته حسابداری)

روش های مقداری در مدیریت مالی 2 (کاردانی پیوسته حسابداری)

اصول حسابداری 3 (کاردانی ناپیوسته حسابداری)