اطلاعیه در خصوص تاریخ برگزاری امتحانات


به اطلاع دانشجویان می رساند

با توجه به اعلام زمان برگزاری امتحانات، دانشجویانی که نسبت به تاریخ برگزاری امتحانات اعتراض دارند، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/09/17 می توانند درخواست گروهی خود را به انضمام تائیدیه اساتید مربوطه جهت بررسی به واحد آموزش ارائه نمایند.