درخواست کتب مورد نیاز دانشجویان


* امور کتابخانه *
به اطلاع دانشجویان می‌رساند
در صورتی که کتب تخصصی مورد نیاز دانشجویان در کتابخانه فیزیکی موجود نمی‌باشد، می‌توانند نسبت به اعلام مشخصات کامل کتاب پس از تائید مدیر گروه مربوطه به واحد کتابخانه اعلام نمایند.