اطلاعیه نظام وظیفه


به اطلاع دانشجویان مشمول خدمت وظیفه عمومی که تاریخ معافیت تحصیلی آن ها به اتمام رسیده است می رساند

جهت تمدید سنوات تحصیلی خود به واحد آموزش، امور نظام وظیفه مراجعه نمایند در غیر اینصورت مجاز به انتخاب واحد نمی باشند.