اطلاعیه تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان ورودی نیمسال دوم 94 و قبل از آن


به اطلاع دانشجویان مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ورودی نیمسال دوم 94  و ماقبل آن می رساند

جهت تمدید سنوات تحصیلی و ارجاع پرونده به کمیسیون موارد خاص به آموزش مراجعه نمایند.

در غیر اینصورت مجاز به انتخاب واحد نمی باشند.